OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů na Euroškole a Trojském gymnáziu

V souladu s obecným nařízením Evropské parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General data Protection Regulation – GDPR) a stále platným zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají výše zmíněné školy osobní údaje uchazečů o studium, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců. Většina údajů je zpracovávána na základě povinností vyplývajících z p příslušných právních předpisů. Dochází také ke zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, ten je dle ustanovení GDPR kdykoliv odvolatelný. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami:
Zákonnost - Zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (například § 28 zák. 561/2004).
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu, ten musí být informovaný, konkrétní a písemný.
Korektnost - Správné použití, přesné, společensky bezvadné.
Transparentnost - Všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (žák, zákonný zástupce, zaměstnanec) byly stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
Účelové omezení - Shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem.
Minimalizace údajů - Nezpracovávat více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné.
Přesnost - Zpracovávané osobní údaje musí být přesné.
Omezené uložení - Osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou.
Odpovědnost správce (školy) - Škola zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

Zpracovávané osobní údaje uchazečů o studium a žáků:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa)
 • datum narození a rodné číslo
 • místo narození a stát
 • státní příslušnost
 • zdravotní stav
 • informace z poradenského zařízení a jiné informace pro naplnění §16 zák. 561/2004 Sb.
 • prospěch a chování žáka - na vysvědčení
 • telefonické a e-mailové spojení na žáka
 • jména a příjmení zákonných zástupců žáka

Zpracovávané osobní údaje zákonných zástupců uchazečů o studium a žáků:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa)
 • telefonické a e-mailové spojení na zákonného zástupce

Zpracovávané osobní údaje zaměstnanců:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa)
 • datum narození a rodné číslo
 • místo narození a stát
 • státní příslušnost
 • telefonické a e-mailové spojení na zaměstnance
 • číslo účtu pro zasílání mzdy
 • informace o pobíraném důchodu a další informace pro udělování dávek
 • informace o stavu a dětech za účelem zpracování odečitatelných položek při tvorbě mzdy
 • jiné rozhodné informace pro tvorbu mzdy

Školy nezpracovávají citlivé údaje v rámci náboženského nebo filozofického přesvědčení, biometrické údaje, členství v organizacích, národnostní, rasový nebo etnický původ, politické postoje a podobné.

Zabezpečení osobních údajů

Školy mají vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • ukládají dokumenty podle spisového a skartačního řádu,
 • je vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • existuje osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďují pouze nezbytné osobní údaje,
 • skartují již nepotřebné údaje,
 • zachovávají mlčenlivost o údajích,
 • neposkytují údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů ve škole,
 • je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • je zajištěna ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Pořizování fotografií

Mezi osobní údaje patří i fotografické záznamy a videozáznamy (dále jen fotografie). Činnost škol je neodmyslitelně spojena s pořizováním fotografií uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců školy, popřípadě dalších osob (zákonní zástupci žáků, účastníci kurzů apod.).

Ředitelé škol zodpovídají za:

 • seznámení uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců s ustanovením občanského zákoníku (Podoba a soukr. - § 84 až § 90),
 • vyžádání informovaného souhlasu žáků a jejich zákonných zástupců za účelem pořizování fotografií pro propagaci a informování o činnosti školy,
 • obsah školního řádu v souvislosti s pořizováním fotografií z mobilních telefonů žáků,
 • povědomí zaměstnanců školy o oprávněném zpracování osobních údajů – fotografií,
 • vhodnost zveřejňovaných fotografií.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence Euroškol a Trojského gymnázia přiřadil zřizovatel ESO Euroškola s.r.o. na základě výnosu o přiřazení ze dne 1. 10. 2018. Tento výnos navazuje na předchozí jmenování pověřence v jednotlivých školách ze dne 24. 5. 2018.
Pověřenec je nápomocnou osobou škole při práci s osobními údaji.
Pověřenec má přístup ke všem dokumentům a informacím, které jsou nezbytné pro plnění úkolů.
Pověřenec spolupracuje s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů) a je kontaktní
osobou pro tento dozorový úřad a subjekty údajů, kteří se na něho mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv a povinností.
Pověřenec plní své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem, není v konfliktu zájmů.

Funkci pověřence plní ve výše uvedených školách:

Ing. Igor Michajlov
michajlov@tg365.cz
tel. 737057690