Ekologická a environmentální výchova

Ekologie na Trojském gymnáziu

Trojské gymnázium se nachází ve velmi atraktivním prostředí přírodního parku Draháň-Troja, blízko Vltavy a na dosah dvou významných institucí, které se zabývají ochranou přírody - Zoo Praha a Botanické zahrady hlavního města Prahy. Tato skutečnost vytváří dostatečný prostor pro podporu pozitivního postoje žáků k životnímu prostředí. Vedeme žáky k tomu, že ekologie není pouze separace odpadu, přestože jsou k třídění odpadu žáci vedeni, ale i postoj každého jednotlivce k životní prostředí.

Škola pořádá ekologické výjezdy po chráněných územích a národních parcích, v každém pololetí organizuje jeden tzv. ekotrip, tedy výjezd do vybrané přírodní oblasti. V minulosti to byly například Krkonoše, Milevsko, Chorvatské národní parky, Teplicko-adršpašské skály, Třeboňsko, jižní Morava, Český kras, Jizerské hory... Žáci se na akci přihlašují dobrovolně a bez ohledu na to, z kterého jsou ročníku, a účastní se ekotripů z vlastní iniciativy a ve mnohdy ve svém volném čase – o víkendech a v období prázdnin, výjimečně je poskytnut 1 den z výuky.

Žáci na těchto výjezdech pronikají hlouběji do poznávání přírody a získávají praktické dovednosti, pro které v běžné výuce nebývá dostatečný prostor: mikroskopují, poznávají a určují rostlinné a živočišné druhy v terénu, pozorují vodní ptactvo dalekohledem, sbírají a rozpoznávají houby... Často navštěvují i historické památky, muzea a místní přírodní pozoruhodnosti. Program ekotripů bývá doprovázen i dalšími akcemi zaměřenými na týmovou a kolektivní práci. Velmi se při tom osvědčila přítomnost starších studentů, kteří jsou schopni vést mladší spolužáky a pomoci učitelům s organizací.

Výstupem z akcí bývá prezentace, kterou připravují účastníci výjezdu a při významných příležitostech seznamují ostatní žáky a rodiče s jejich průběhem a výsledky. Nedílnou součástí je také fotodokumentace přírodních a kulturních zajímavostí, která se v mnoha případech dá dále využít pro běžnou výuku. Lze tak efektivně navazovat v hodinách na to, co žáci na vlastní kůži prožili.

Ve školním vzdělávacím programu Trojského gymnázia je zařazena ekologická výchova na začátku studia v primě jako samostatný předmět ekologie a v pozdějších ročnících je integrována do předmětů jako biologie, chemie, geografie a moderní svět. Žáci se účastní výchovných programů ve spolupráci s ekocentrem Podhoubí, sdružením Tereza a organizací Toulcův dvůr.

V rámci biologie vypracovávají studenti pololetní práce zaměřené na pozorování přírody v jejich nejbližším okolí.

Škola získala zatím dvakrát ve své téměř 15leté historii grant financovaný z ESF zaměřený na spolupráci se Zoo Praha a Botanickou zahradou v Troji. Díky této spolupráci mají žáci možnost účastnit se řady akcí pořádaných zoo nebo botanickou zahradou včetně komentovaných prohlídek (i večerních), besed s odborníky, pilotáže pracovních listů pro návštěvu zoo nebo botanické a dalších zajímavých aktivit, které přispívají k rozvíjení ekologického myšlení a cítění.