HISTORIE ŠKOLY 

Trojské gymnázium Svatopluka Čecha navázalo plynule na činnost jedné ze tří škol Gymnázia Jana Palacha, které vzniklo jako jedno z prvních soukromých gymnázií v Čechách. Zahájení výuky v Jindřišské ulici v roce 1991 se zúčastnil prezident republiky p. Václav Havel v doprovodu tehdejšího ministra školství p. Petra Vopěnky. O dva roky později roku 1993 vzniká v Praze 7 na Ortenově náměstí pobočka se sportovním zaměřením a v následujícím školním roce se rozšiřuje gymnázium o osmiletou větev. Škola funguje na několika místech: v Tyršově domě na Újezdě, na Ortenově náměstí a v KD Kaštan na Břevnově. V roce 1996 se uvolnily výukové prostory v budově Čechovy školy v Troji, kam se osmiletá větev GJP přestěhovala. O rok později se škola osamostatnila a změnila svůj název na Trojské gymnázium Sv. Čecha, s. r. o.

 

Velkou zkouškou pro školu byl rok 2002. Troja byla zasažena ničivou povodní, kdy se hladina Vltavy zvedla dne 14. 8. 2002 o více než 12 metrů a pronikla i do školní budovy, kde zcela zdevastovala veškeré výukové i nevýukové prostory v přízemí. Díky neuvěřitelnému úsilí všech učitelů, žáků, rodičů, zastupitelů Úřadu MČ Praha-Troja a dalších dobrých duší byly zničené prostory rekordně rychle rekonstruovány.

 

Stavební aktivity rokem 2002 rozhodně neskončily. Rok 2003 provázela velká akce - výstavba nové sportovní haly dokončené v lednu 2004. Následovala přestavba auly na multimediální prostor. Poslední velkou stavební akcí byly stavební úpravy v roce 2011 v přízemí, na jejichž konci stojí nová jazyková učebna a šatna.

 

Období let 2005–2012 se vyznačovalo stabilizací učitelského sboru a rozvojem školy v oblasti programu i vybavení. K nejvýznamnějším momentům patří úspěšná realizace dvou projektů z ESF v rámci operačních programů JPD3 a OPPA, na kterých v pozici partnerů spolupracovali a dodnes spolupracují Botanická a Zoologická zahrada hl. m. Prahy. Dále jsou to projekty pro rozvoj volnočasových aktivit a na primární prevenci, na nichž Trojské gymnázium úspěšně spolupracuje s MHMP (grant Zdravé město Praha) a MČ Praha 7 (grant 10x sedmička) a Praha 7-Troja (Olympijský den, Filmová půlnoc…).

 

studenti TG ve venkovních prostorách školy, komunikace, hovor

V roce 2007 startuje výuka podle nového školního vzdělávacího programu s mottem „V trojské kotlině jako v rodině“. Jeho důležitým pilířem je celoškolní projektová výuka v listopadu každého roku. Své nezastupitelné místo má od roku 2006 také vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků-cizinců – v této oblasti patří gymnázium na základě ohodnocení České školní inspekce v roce 2007 mezi školy dobré praxe.

Na konci školního roku 2007/2008 ukončil zakladatel a dlouholetý ředitel školy Mgr. Radim Jendřejas své působení v roli ředitele a stal se manažerem TGSČ. V září 2008 byla do funkce ředitelky jmenovaná Mgr. Zuzana Venclíková. Během roku 2010 došlo ve vývoji školy k další významné změně. Gymnáziu byl nabídnut vstup do mezinárodní skupiny škol Euro-Schulen-Organisation (ESO) a škola se stala součástí sítě Euroškol. V souvislosti s touto změnou se změnil i název školy na Trojské gymnázium s. r. o.

25-letá bohatá historie potvrzuje, že škola drží pevně v rukou svůj další osud. Měnilo se prostředí, změnila se organizační struktura, zřizovatel i název, ale to nejpodstatnější zůstává a stále se zlepšuje – kvalitní program, nadšení pedagogického sboru a spokojenost studentů i jejich rodičů. Můžete se přesvědčit sami.

VSTŘÍC STUDENTŮM-CIZINCŮM

Živě bohatý příběh Trojského gymnázia s. r. o. s více jak 25 letou tradicí byl v roce 2015 doplněn o nové detašované pracoviště TG Hloubětín, které se nacházelo v ulici Hloubětínská 78/26, Praha 9, v budově Bezpečnostně právní akademie s. r. o.

ředitel TG před hlavním vstupem do budovy v doprovodu studentů

Rozhodnutím ředitele školy Radima Jendřejase tak v prostorách TG Hloubětín ožil staronový projekt nabízející jedinečnou možnost společné výuky českých a rusky mluvících studentů převážně z Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Gruzie, Ázerbájdžánu a jiných států, zejména Euroasijské unie. Vzdělávací program v rámci detašovaného pracoviště je zaměřen na všeobecné studium s důrazem na výuku cizích jazyků a češtiny jako druhého jazyka. Výuka probíhá v českém jazyce a plně odpovídá standardům a požadavkům schváleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Studijní program v sobě zahrnuje možnost osvojit jazyky dle výběru studentů, především ruský a anglický, dále pak německý, španělský a francouzský. Výuka je obohacena konverzací v cizím jazyce zpravidla vedenou rodilým mluvčím. Studenti se také mohou zúčastnit výměnných projektů pořádaných v síti Euroškol.

Od školního roku 2018/2019 se studenti-cizinci vzdělávají přímo v prostorách Trojského gymnázia, resp. v rozšířených prostorách v budově Euroškoly Praha přímo naproti hlavní budově gymnázia.