PROJEKTY ŠKOLY

EU+MŠMT Barevné

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

V rámci Investice č. 2:
Vybavení škol digitálními technologiemiz komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

ŠABLONY OP JAK PRO TROJSKÉ GYMNÁZIUM

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní
pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na personální podporu sociálního pedagoga a kariérového
poradce.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0001980

EU+MŠMT Barevné
OP-EU logo

JAZYKOVÁ UČEBNA PRO TROJSKÉ GYMNÁZIUM 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je vybudovat moderní jazykovou učebnu pro komunikaci v cizích jazycích s přesahem k rozvoji čtenářské gramotnosti a podnikavosti žáků.

ŠABLONY OP PPR PRO TROJSKÉ GYMNÁZIUM

Trojské gymnázium s.r.o. realizuje v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 projekt s názvem Šablony OP PPR pro Trojské gymnázium, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001872, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na personální podporu školy ve vztahu k žákům s OMJ, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy.

OP-EU logo

TROJSKÉ GYMNÁZIUM 49

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: Trojské gymnázium 49
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001581
Zahájení realizace od: 1. 1. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022 - tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol a komunitní aktivity. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 49 získala podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky, a bude probíhat také komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.

ŠABLONY II TG

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016811 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

OPPA

PŘEVRÁCENÁ TŘÍDA

OPPA

TROJSKÉ TRUMFY

OPPA

INTERAKTIVNÍ MAPA PRACOVNÍCH LISTŮ
studenti TG komunikující ve venkovních prostorách školy

JPD3

Křížem krážem Botanickou zahradou hl.m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji

Více o projektu

UPEVNĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Více o projektu
školní hřiště, tělesná výchova
studenti TG ve venkovních prostorách školy, komunikace, hovor

ZDRAVÝ KOLEKTIV

Více o projektu

DALŠÍ PROJEKTY TROJSKÉHO GYMNÁZIA

Více o projektech
studenti TG sedící na schodech před hlavním vstupem do budovy školy, komunikace, smích, zábava