TROJSKÉ GYMNÁZIUM 49

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: Trojské gymnázium 49
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001581
Zahájení realizace od: 1. 1. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021 - tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol a komunitní aktivity. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 49 získala podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky, a bude probíhat také komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.

ŠABLONY II TG

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016811 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

OPPA

PŘEVRÁCENÁ TŘÍDA

OPPA

TROJSKÉ TRUMFY

OPPA

INTERAKTIVNÍ MAPA PRACOVNÍCH LISTŮ
studenti TG komunikující ve venkovních prostorách školy

JPD3

Křížem krážem Botanickou zahradou hl.m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji

Více o projektu

UPEVNĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Více o projektu
školní hřiště, tělesná výchova
studenti TG ve venkovních prostorách školy, komunikace, hovor

ZDRAVÝ KOLEKTIV

Více o projektu

DALŠÍ PROJEKTY TROJSKÉHO GYMNÁZIA

Více o projektech
studenti TG sedící na schodech před hlavním vstupem do budovy školy, komunikace, smích, zábava
Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7