asistentka ředitele Trosjkého gymnázia vysvětlující, jak vyplnit přihlášku ke studiu

Pro školní rok 2022/2023 se předpokládá  přijetí 25 žáků do 1. ročníku osmiletého gymnázia (primy). Přihlášku ke studiu do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno odevzdat do 1. 3. 2022.

 

Řádné termíny přijímacího řízení - I. kolo:

 • bude doplněno

Náhradní termíny přijímacího řízení - II. kolo:

 • bude doplněno

PŘI POSUZOVÁNÍ O PŘIJETÍ UCHAZEČE KE STUDIU DO PRIMY OSMILETÉHO GYMNÁZIA BUDOU HODNOCENY:

 • výsledky testů z českého jazyka a matematiky – Jednotná zkouška (bodové hodnocení ze dvou částí – sdělí CZVV; v celkovém hodnocení 80 %),
 • portfolio žáka (portfolio – v celkovém hodnocení 20 %), které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední škole.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ NA TROJSKÉ GYMNÁZIUM:

 • doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona),
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 6 a 7 školského zákona),
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona),
 • přihlášku ke studiu do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno odevzdat do 1. 3. 2022.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem. V jednotné zkoušce - českém jazyce a matematice -musí být dosaženo alespoň 40% úspěšnosti v každém z testů, tzn. v celkovém hodnocení min. 16 bodů za každý test s maximální bodovou hranicí 40. Taktéž portfolio musí být hodnoceno alespoň na 40 % úspěšnosti, což je 8 bodů při maximu 20 bodů. Výsledky jednotných zkoušek zveřejní CZVV nejpozději *BUDE DOPLNĚNO, následně do 2 dnů budou sděleny celkové výsledky přijímacího řízení včetně informace o přijetí resp. nepřijetí žáka.

PORTFOLIO

 • Portfolio je stručná vizitka uchazeče v libovolné formě (prezentace/booklet/leporelo apod.),
 • elektronická forma není nutná,
 • portfolio tvoří uchazeči sami.

CO BY MĚLO PORTFOLIO OBSAHOVAT?

 • Motivační dopis v rozsahu 100 – 150 slov zahrnující krátké představení uchazeče včetně jeho zálib, motivace ke studiu na gymnáziu, atp. - hodnotí se celková úprava, jazyková správnost a rozmanitost, obsahová stránka,
 • seznam přečtené literatury a stručná charakteristika jednoho vybraného díla - bere se v potaz počet přečtených knih, literární úroveň a rozmanitost děl a způsob zpracování charakteristiky zvolené knihy,
 • dosažené úspěchy, účast na školních olympiádách, diplomy, certifikáty, sportovní úspěchy - hodnotí se nejen aktivity uchazečů, ale i forma, jakou o daných aktivitách informují,
 • emotivní zážitek - posuzuje se úroveň, jak je zážitek prezentován, rozsah není specifikován – měl by odpovídat tomu, o čem uchazeči píší,
 • různé – další informace, které uchazeč považuje za zajímavé nebo důležité - kreativita a originalita.

ŽÁCI - CIZINCI

Při posuzování o přijetí uchazečů - cizích státních příslušníků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje se podle §20 odst. 4 školského zákona - vzdělávání cizinců:

 • na základě žádosti zákonných zástupců se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka těmto uchazečům promíjí, znalosti českého jazyka jsou ověřeny pohovorem. V některých případech může dojit k otestování znalostí v režimu ONLINE,
 • podmínkou pro prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka je doložení vysvědčení ze školy mimo území ČR (z předchozích dvou ročníků),
 • těmto uchazečům se rovněž prodlužuje doba pro vykonání dalších jednotlivých zkoušek,
 • ve výsledcích se tito uchazeči zařazují na stejné místo jako žáci v redukovaném pořadí – pořadí všech žáků bez výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka (v souladu s ustanovením vyhlášky č.353/2016 Sb. ve znění vyhlášky 244/2018 Sb., §14).

Uchazeč bude přijat pouze v případě volného místa pro daný ročník studia. Na základě výsledku přijímacího řízení uchazeč obdrží dokument potvrzující rozhodnutí ředitele o příjetí či nepřijetí ke studiu (dále jen „Rozhodnutí ředitele“), avšak ne dřív než *BUDE DOPLNĚNO. Pro žáky cizince bez uděleného Povolení k pobytu na území ČR za účelem studia (dále jen „Vízum“) je Rozhodnutí ředitele klíčovým dokumentem.

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče po ukončení 5. nebo 9. třídy základní školy v ČR je:

 • přihláška ke vzdělání,
 • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole.
studenti Trojského gymnázia, komunikace, logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky, studenti Trojského gymnázia před školou - komunikace, školní atmosféra
logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky

UCHAZEČI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami předloží spolu s přihláškou ke studiu vyjádření školského poradenského zařízení, na jehož základě rozhodne ředitel o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné i školní zkoušky.

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je:

 • přihláška ke vzdělání,
 • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU:

Řádný termín přijímacího řízení do vyššího ročníku: *termín bude doplněn

V souladu s ustanovením §63 školského zákona je možné přijetí do vyššího ročníku osmiletého gymnázia. Celková kapacita školy umožňuje přijímání žáků. Uchazeč předloží přihlášku ke studiu nejpozději do *BUDE DOPLNĚNO. Po odevzdání přihlášky (bude přijata pouze za předpokladu volných míst v tom kterém ročníku) vykoná ve stanoveném termínu (určí ředitel školy) zkoušky z předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk (dle volby – anglický, německý, španělský, francouzský). Podmínkou pro přijetí je dosažení hranice 44% úspěšnosti v každé ze zkoušek. Dalším předpokladem pro přijetí je prospěch na škole, z níž se uchazeč hlásí – v žádném z vyučovacích předmětů nemůže být hodnocen pouze dostatečně, resp. nedostatečně. V případě více uchazečů o studium ve vyšším ročníku budou přijati ti s nejlepším výsledkem. Po naplnění kapacity jednotlivých ročníků již nelze přijímat přihlášky ke studiu, tuto skutečnost škola předem oznámí každému případnému uchazeči o studium do vyššího ročníku.

V případě uchazečů s odlišným mateřským jazykem jsou součástí zkoušek: písemné testy z matematiky, z cizího jazyka a všeobecných předpokladů (testy vykonávají uchazeči zpravidla v jazyce, jemuž dobře rozumí – ruský, anglický, německý). Na základě on-line spojení, resp. v rámci osobní návštěvy ve škole, se ověřuje znalost českého jazyka rozhovorem. Po vykonání zkoušek rozhodne ředitel o přijetí uchazeče. Při přijímání do vyššího ročníku podle §63 školského zákona se zápisový lístek neuplatňuje.

Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7
logo-instagram-web
logo-FB-web