PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

asistentka ředitele Trosjkého gymnázia vysvětlující, jak vyplnit přihlášku ke studiu

Pro školní rok 2023/2024 se předpokládá  přijetí 24 žáků do 1. ročníku osmiletého gymnázia (primy). Přihlášku ke studiu do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno odevzdat do 1. 3. 2023.

 

Řádné termíny přijímacího řízení - I. kolo:

 • I. termín: 17. 4. 2023
 • II. termín: 18. 4. 2023

Náhradní termíny přijímacího řízení - II. kolo:

 • I. termín: 10. 5. 2023
 • II. termín: 11. 5. 2023

PŘI POSUZOVÁNÍ O PŘIJETÍ UCHAZEČE KE STUDIU DO PRIMY OSMILETÉHO GYMNÁZIA BUDOU HODNOCENY:

 • Výsledky testů z českého jazyka a matematiky – Jednotná zkouška (bodové hodnocení ze dvou částí – sdělí CZVV; v celkovém hodnocení 80 %),
 • Portfolio žáka (portfolio – v celkovém hodnocení 20 %), které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední školu (obsah portfolia je přiložen). Termín předložení portfolia: v den konání jednotné zkoušky.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ NA TROJSKÉ GYMNÁZIUM:

 • Doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona),
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 6 a 7 školského zákona),
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona),
 • Přihlášku ke studiu do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno odevzdat do 1. 3. 2023.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem. V jednotné zkoušce-českém jazyce a matematice-musí být dosaženo alespoň 40% úspěšnosti v každém z testů,tzn. v celkovém hodnocení min. 16 bodů za každý test s maximální bodovou hranicí 40. Taktéž portfolio musí být hodnoceno alespoň na 40 % úspěšnosti, což je 8 bodů při maximu 20 bodů. Výsledky jednotných zkoušek zveřejní CZVV nejpozději 28. dubna, následně (téhož dne v pozdních odpoledních hodinách) budou na nástěnce školy a na webových stránkách školy vyvěšeny celkové výsledky přijímacího řízení.

PORTFOLIO

 • Portfolio je stručná vizitka uchazeče v libovolné formě (prezentace/booklet/leporelo apod.),
 • elektronická forma není nutná,
 • portfolio tvoří uchazeči sami,
 • termín předložení portfolia: v den konání jednotné zkoušky,
 • po vyhodnocení portfolia vracíme zpět uchazečům.

CO BY MĚLO PORTFOLIO OBSAHOVAT?

 • Motivační dopis v rozsahu 100–150 slov zahrnující krátké představení uchazeče včetně jeho zálib, motivace
  ke studiu na gymnáziu, atp. - hodnotí se celková úprava, jazyková správnost a rozmanitost, obsahová stránka.

 • Seznam přečtené literatury a stručná charakteristika jednoho vybraného díla - hodnotí se počet přečtených knih, literární úroveň a rozmanitost děl, a dále kvalita, jak je charakterizováno vybrané dílo.

 • Dosažené úspěchy, účasti na školních olympiádách, diplomy, certifikáty, sportovní úspěchy - hodnotí se aktivity uchazečů, ale i forma, jak o skutečnosti informují.

 • Zlepšovací návrh nebo vynález – pro zlepšení podmínek života v naší přírodě, obydlí, ulici nebo na sportovišti -hodnotí se obsahová stránka a forma podání, rozsah není specifikován – měl by odpovídat tomu, co uchazeči prezentují.

 • Různé – další informace, které uchazeč považuje za zajímavé nebo důležité - hodnotí se kreativita a originalita.

ŽÁCI - CIZINCI

Při posuzování o přijetí uchazečů-cizích státních příslušníků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje se podle §20 odst. 4 školského zákona-vzdělávání cizinců. Jedná-li se o žáky – cizince podle §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblastí školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina), platí pro přijímací řízení na školní rok 2023/24 Opatření obecné povahy MŠMT ČR 29772/2022-1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka se těmto uchazečům promíjí, znalosti českého jazyka jsou ověřeny rozhovorem. Těmto uchazečům se rovněž prodlužuje doba pro vykonání dalších jednotlivých zkoušek. Ve výsledcích se tito uchazeči zařazují na stejné místo jako žáci v redukovaném pořadí – pořadí všech žáků bez výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka (v souladu s ustanovením vyhlášky č.353/2016 Sb. ve znění vyhlášky 244/2018 Sb., §14).

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče po ukončení 5. nebo 9. třídy základní školy v ČR je:

 • přihláška ke vzdělání,
 • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole.
studenti Trojského gymnázia, komunikace, logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky, studenti Trojského gymnázia před školou - komunikace, školní atmosféra
logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky

UCHAZEČI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami předloží spolu s přihláškou ke studiu vyjádření školského poradenského zařízení, na jehož základě rozhodne ředitel o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné i školní zkoušky.

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je:

 • přihláška ke vzdělání,
 • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU:

Řádný termín přijímacího řízení do vyššího ročníku: 10. 5. 2023

V souladu s ustanovením §63 školského zákona je možné přijetí do vyššího ročníku osmiletého gymnázia. Celková kapacita školy umožňuje přijímání žáků. Po odevzdání přihlášky (bude přijata pouze za předpokladu volných míst v tom kterém ročníku) vykoná ve stanoveném termínu (určí ředitel školy) zkoušky z předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk (dle volby – anglický, německý, španělský, francouzský). Podmínkou pro přijetí
je dosažení hranice 40% úspěšnosti v každé ze zkoušek. Dalším předpokladem pro přijetí je prospěch na škole, z níž se uchazeč hlásí – v žádném z vyučovacích předmětů nemůže být hodnocen pouze dostatečně, resp. nedostatečně. V případě více uchazečů o studium ve vyšším ročníku budou přijati ti s nejlepším výsledkem. Po naplnění kapacity jednotlivých ročníků již nelze přijímat přihlášky ke studiu, tuto skutečnost škola předem oznámí každému případnému uchazeči o studium do vyššího ročníku.

V případě uchazečů s odlišným mateřským jazykem jsou součástí zkoušek: písemné testy z matematiky, z cizího jazyka a všeobecných předpokladů (testy vykonávají uchazeči zpravidla v jazyce, jemuž dobře rozumí – ruský, anglický, německý). Na základě on-line spojení resp. v rámci osobní návštěvy ve škole se ověřuje znalost českého jazyka rozhovorem.

Po vykonání zkoušek rozhodne ředitel o přijetí uchazeče. Při přijímání do vyššího ročníku podle §63 školského zákona se zápisový lístek neuplatňuje.