Činnosti výchovné poradkyně

Již téměř 10 let působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Ivana Motýlová, která byla roku 2005 jmenována do funkce zástupkyně ředitele. Obě funkce spolehlivě vykonává doposud.

Poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i kolegům, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací žáků s SPU, připravuje seznamovací dny pro primány a podílí se na výběru mimoškolních akcí. Věnuje se také kariérnímu poradenství. Spolu s ředitelem školy se účastní individuálních jednání s rodiči žáků, je přítomna i u rozhovorů rodičů s třídními učiteli, případně s ostatními učiteli v okamžiku výskytu problémů výchovně-vzdělávacího charakteru. Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní a školním psychologem je zárukou budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče.

Trojské gymnázium spolupracuje s PPP pro Prahu 7 a 8, využíváme její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků se SVP.

TG spolupracuje s lektory asociace Apla, která se zabývá lidmi s autismem. Tato asociace zprostředkovala např. besedu s žáky a třídní učitelkou, jichž se tato problematika týká, a také besedu pro pedagogický sbor. Apla je k dispozici při řešení problémů korespondenční či telefonickou cestou. Škola navázala v souvislosti s touto problematikou také spolupráci se SPC Praha.

Primární prevence Trojského gymnázia

Protidrogový koordinátor a preventista sociálně patologických jevů se zaměřuje na problematiku prevence proti úžívání drog a jiných návykových látek. V oblasti prevence klade TG důraz především na předměty tzv. „výchovné“ – tedy výtvarnou, hudební, občanskou a tělesnou výchovu. Každý z těchto předmětů usiluje o komplexní rozvoj postojů a chování žáků, vede ke smysluplnému naplňování volného času, ale i pěstování jejich morálně-volních vlastností. Za velmi důležitou považujeme v oblasti prevence i práci třídních učitelů na třídnických hodinách i mimo ně. Vedle toho jsou žáci každý rok seznamováni s problematikou drog odborníky z institucí zabývajících se prevencí na úrovni základních a středních škol. Gymnázium je zapojeno do projektu proti drogám „Zdravé město Praha“ a realizuje aktivity v rámci svého programu „Šanci mají všichni, nepodléhejte negativním trendům“. V novém školním vzdělávacím programu má tato problematika své místo i v rámci předmětu Zdravověda, který je do výuky zařazen v primě. V rámci prevence nabízíme žákům řadu nepovinných předmětů, kroužků a mimoškolních akcí, které jim umožní smysluplně využívat volný čas. Protidrogová problematika bývá zařazována rovněž do témat projektové výuky.

Na budoucí profesní orientaci žáků participuje kromě školní psycholožky, výchovné poradkyně a třídního učitele také vyučující v rámci předmětu Svět práce. Na nižším stupni jsou to pak učitelé předmětů občanská výchova, český jazyk a literatura, cizí jazyky, biologie, zeměpis, tělesná a výtvarná a hudební výchova, kteří dopomáhají žákům v orientaci při volbě budoucího povolání. Škola přitom využívá i nabídek vzdělávacích institucí zvenčí. Ve ŠVP TG je zařazen předmět Pracovní činnosti, jehož součástí je třídnická hodina zařazovaná do rozvrhu pravidelně jednou za 14 dní. Ve výstupech tohoto předmětu je většina výstupů vzdělávací oblasti Svět práce, ten řeší problematiku profesní orientace.

Úřady Městské části Prahy 7 a Prahy-Troja se významně spolupodílí (i finančně) na mnohých aktivitách Trojského gymnázia, které souvisí s preventivní činnosti ve zmíněné oblasti.

Prevence a poradenství pro žáky-cizince

Mgr. Vintsentsiya Politiko byla v roce 2015 jmenována do funkce zástupkyně ředitele pro pracoviště Hloubětín, kde zároveň působí ve funkci výchovné poradkyně a školní psycholožky.

Poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i kolegům, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací žáků s SPU, připravuje seznamovací dny pro primány a podílí se na výběru mimoškolních akcí.  Věnuje se také kariérnímu poradenství.  Spolu s ředitelem školy se účastní individuálních jednání s rodiči žáků, je přítomna i u rozhovorů rodičů s třídními učiteli, případně s ostatními učiteli v okamžiku výskytu problémů výchovně-vzdělávacího charakteru. Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní a školní psycholožkou je zárukou budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče.

Trojské gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, využíváme její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků se SVP. 

Již třetím rokem spolupracuje TGSČ s lektory asociace Apla, která se zabývá lidmi s autismem. Tato asociace zprostředkovala besedu s žáky a třídní učitelkou, jichž se tato problematika týká, a také besedu pro pedagogický sbor. Apla je k dispozici při řešení problémů korespondenční či telefonickou cestou. Škola navázala v souvislosti s touto problematikou také spolupráci se SPC Praha.

S jakýmkoliv problémem týkajícím se studia nebo čímkoliv, co by mohlo mít na studium vliv, se s důvěrou obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Vintsentsiyu Politiko, a to

  • osobně: v budově školy,
  • telefonicky: na telefonním čísle +420 - 723 722 180
  • e-mailem: hlobetin@trojskegimnazium.cz

Kontaktní osoba v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 7 a 8 je Martina Urbancová [mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz]

V případě zájmu je možné kontaktovat i externího školního psychologa na e-mailové adrese  nebo na telefonním čísle, které vám sdělíme.