Preventivní program školy

Školní psycholog

Kdo je školním psychologem Trojského gymnázia?
Mgr. Petr Janoušek

1995      Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Fakulta pedagogická – studijní obor Sociální pedagogika, specializace Sociální patologie a prevence
2002      Masarykova univerzita v Brně, Fakulta pedagogická – studijní obor Sociální pedagogika

Jaká je působnost školního psychologa?
·         poskytuje poradenství studentům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi;
·         poskytuje poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly;
·         spolupracuje s pedagogy, aby se jim se studenty pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji;
·         poskytuje krizovou intervenci;
·         zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství;
·         pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny studenty;
·         provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze             strany školy;
·         spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby;
·         nemá kompetence pedagogicko-psychologických poraden, tzn. že pro školu neprovádí právně závaznou diagnostiku studentů a jejich problémů s učením, ale spíše hledá řešení v problémovém chování studentů ke svým vrstevníkům, učitelům, dospělým apod.  

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Studenti:
·         když vám nejde učení tak, jak byste chtěli;
·         když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit;
·         když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…);
·         když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…);
·         když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…);
·         když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední nebo vysokou školu;
·         když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat.

Rodiče:
·         když se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte;
·         když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo;
·         když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí;
·         když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední nebo vysokou školu;
·         když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo;
·         když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…);
·         když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.);
·         když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Jak probíhá spolupráce se školním psychologem?

Školní psycholog pracuje se studenty buď skupinově v rámci třídnických hodin, nebo individuálně na základě potřeby studenta samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétních případů, přičemž může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy však probíhá na základě souhlasu studenta samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody se školním psychologem. Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností školního psychologa na škole, kterým tímto umožňují pouze to, aby se jejich dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných školním psychologem a dále rovněž, aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby školního psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíšou, školní psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem studenta a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována, přičemž přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Kontakt
·         telefon:
·         e-mail: janousek@tg365.cz
·         kancelář  - studovna

Konzultace pro studenty a rodiče:
·         úterý od 15.00 do 18.00 a čtvrtek od 9.00 do 12.00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, a to nejlépe prostřednictvím shora uvedeného e-mailu, přičemž osobní schůzky lze individuálně domluvit a následně realizovat i mimo uvedené konzultační hodiny.

Činnosti výchovné poradkyně

Ve funkci výchovné poradkyně na Trojském gymnáziu působí Mgr. Vintsentsiya Politiko, která je zároveň třídní učitelkou septimy beta.

Mgr. Politiko poskytuje individuální konzultace, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací žáků s SPU, spolupodílí se na přípravě seznamovacích dnů pro primány a celý nižší stupeň gymnázia a podílí se na výběru mimoškolních akcí.  Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní a školním psychologem, Mgr. Michaelou Zrnéčkovou, je zárukou budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče.

Trojské gymnázium klade důraz také na kariérní poradenství, které se týká zejména studentů posledních ročníků. Tomu se věnuje ředitel školy Mgr. Radim Jendřejas spolu se zástupkyní ředitele Mgr. Magdou Hausdorovou.

Trojské gymnázium spolupracuje s PPP pro Prahu 7 a 8, využíváme její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků s SVP. Dále spolupracujeme s SPC Praha, které se zabývá problematikou autismu a ADHD.