Městská část Praha - Troja

PARTNEŘI ŠKOLY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - TROJA

Vznik se datuje k 1. lednu roku 1992. První zastupitelstvo samostatné městské části se scházelo v sedmi lidech, za starostu si zvolili pana Vladimíra Lutterera, který zastával tento post do ukončení volebního období v roce 1998. V současné době tvoří zastupitelstvo devět členů, v čele stojí druhé volební období pan starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký. Významným partnerem je MČ Praha - Troja pro Trojské gymnázium od počátku jeho existence,
tedy od 1.9. 1997. Důkazem kvalitní spolupráce je společná organizace řady akcí, zejména v oblasti společenského, kulturního a sportovního života obce. Trojské gymnázium získalo v posledních třech letech významnou podporu
ve formě grantů, které uděluje městská část. Více najdete v sekci Projekty - upevnění sportovních aktivit.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TROJSKOÚHELNÍK

Sdružení vzniklo v prosinci 2007 za účelem rozvoje a podpory Trojského gymnázia s. r. o. Nepolitická organizace sdružuje na základě dobrovolnosti příznivce školy, absolventy a další osoby se vztahem k TG.
Sídlo je umístěno v budově Čechovy školy na stejné adrese jako Trojské gymnázium. Posláním Trojskoúhelníku je prohlubování vzájemné spolupráce s existujícími institucemi a hledání podnětů při organizování nejrůznějších aktivit v regionu. Cílem sdružení je podpora zájmu žáků a vyučujících Trojského gymnázia v oblastech:

 • spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních podmínek TG,
 • spolupráce při zabezpečování a zlepšování podmínek v provozu školy,
 • podpory dalších vzdělávacích činností,
 • podpory při pořádání akcí, soutěží a aktivit z nejrůznějších oblastí v regionu Praha - Troja
 • pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začleňováním mezi ostatní žáky ve vzdělávacím procesu,
 • prezentace a propagace Trojského gymnázia a šíření dobrého jména školy.

BOTANICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Botanickou zahradu hlavního města Prahy nalezneme v Praze - Troji v ulici Nádvorní 134.
Plní 3 základní funkce:

 • vědeckou,
 • vzdělávací,
 • rekreačně estetickou.

Oficiálně začala existovat 1. ledna 1969 jako osvětově naučné zařízení určené pro krátkodobou rekreaci obyvatel Prahy s propojením na vzdělávací funkce BZ s vědeckými aktivitami Univerzity Karlovy a Vysoké školy zemědělské v Praze.

Za více než 40 let se značně rozrostla. Kromě venkovní expozice v areálech jih a sever dnes můžeme navštívit tropický skleník Fata Morgana, který se nachází cca 500 metrů nad venkovní expozicí a řadu dalších míst na území přírodního parku Draháň - Troja s desítkami zajímavých dřevin, nechybí ani naučná stezka.

Ve spolupráci s Trojským gymnáziem vznikly v období let 2006-2008 cenné didaktické materiály v podobě pracovních listů pro žáky pražských základních a středních škol. Blíže se o společném projektu "Křížem krážem botanickou zahradou a jejím okolím v Praze - Troji" dozvíte v kapitole "Projekty - JPD3".

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zoologickou zahradu hlavního města Prahy nalezneme v Praze - Troji, U Trojského zámku 120/3.
Její základní poslání lze zahrnout do 4 oblastí:

 •  Výchova a vzdělávání - v náplni oddělení programu a obsahu,
 • chov zvířat,
 • ochrana ex-situ,
 • ochrana in-situ.

Historie Zoo Praha se datuje od roku 1881, kdy vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka ke zřízení zoologické zahrady, 10 let poté byl zřízen výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře (neuskutečnilo se). Myšlenka byla oprášena až po vzniku Československé republiky. V roce 1922 věnoval velkostatkář Alois Svoboda pozemky v Troji s tím, že na nich bude vybudována také zoologická zahrada. Následující rok byl ministrem školství a národní osvěty pověřen profesor Jiří Janda, aby zahájil přípravné práce ke zřízení zoo. Dne 28. září 1931 bylo zpřístupněno "staveniště zoologické zahrady" a bránou prošli první návštěvníci. Kromě administrativní budovy (dnes stále u hlavního vchodu) byla v zoo Jandova voliéra dravců, vlčice Lotty a první koně Převalského. Od této chvíle až do dnešních dnů zažila zoo nebývalý rozmach, který byl významně přerušen rozsáhlou povodní v roce 2002. Zasáhla téměř polovinu území. Díky nezměrnému úsilí zaměstnanců a dalších pomocných pracovníků se podařilo v poměrně krátké době odstranit následky, později byla vybudována řada nových pavilónů a expozic pro návštěvníky.