OSVĚDČENÉ KVALITNÍ GYMNÁZIUM

OSMILETÉ STUDIUM

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 22. ledna 2019 13:00 - 17:00
V úterý 26. února 2019 13:00 - 17:00

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
I. termín:  úterý 16. dubna 2019
II. termín: středa 17. dubna 2019

Úřední hodiny sekretariátu
Pondělí - pátek 8:00 - 16:00

 

Proč studovat na Trojském gymnáziu ?

 • 1
  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům
 • 2
  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
 • 3
  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci cizinci nejsou výjimkou
 • 4
  Podporujeme nadané žáky
 • 5
  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit
 • Máme kvalitní výuku jazyků v malých skupinách
 • Realizujeme jazykovou přípravu v angličtině k mezinárodním zkouškám
 • Máme dlouhodobé zkušenosti s projektovou výukou
 • Standardem jsou dataprojektory a PC ve všech třídách, oblast IT je silně podporovaná, samozřejmostí je WIFI připojení
 • Na škole probíhá jazyková příprava pro žáky - cizince, kteří chtějí studovat na naší škole

Jak se na školu dostanu?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, pak 

NÁSLEDNĚ

 • 1
  ZAŠLEME VÁM POZVÁNKU K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
 • 2
  ABSOLVUJETE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Děje se v souladu s platným právním předpisem. Na Trojském gymnáziu to bude v roce 2018 již potřetí dle zadání CERMATu a vlastní částí v podobě zjišťování všeobecných studijních předpokladů.
 • 3
  OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ, ZDALI JSTE BYLI KE STUDIU PŘIJATI
 • 4
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Předpokládá se přijetí
25 žáků do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (primy).

Je možné se ucházet o
přijetí do dalších - vyšších ročníků studia na základě požadavků, které sdělí ředitel Trojského gymnázia.

 

Předepsaný obsah přijímací zkoušky do primy:

 • písemná část
  český jazyk v rozsahu 50-60 minut - zadává CERMAT 
  matematika v rozsahu 50-60 minut - zadává CERMAT
 • zjištění všeobecných znalostí v rozsahu 20 minut (četba, zájmy, základní povědomí o světě kolem nás, rodina, popis dané skutečnosti..)
   

Předepsaný obsah zkoušky do vyšších ročníků nižšího stupně (tj. 2., 3. nebo 4. ročníku):

 • písemný test z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština či ruština)
 • ústní pohovor  v rozsahu 15 minut - všeobecný přehled

Podmínka pro přijetí do vyšších ročníků vyššího stupně (tj. 5. - 8. ročníku):

 • žádost od uchazeče stvrzená zákonným zástupcem,
 • ústní pohovor - všeobecné studijní předpoklady

Kritéria přijímacího řízení:

Při posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do primy budou hodnoceny:

 1. Prospěch uchazeče na základní škole (do výše 20%).
 2. Výsledky testů písemné části přijímací zkoušky - CERMAT (bodové hodnocení ze 2 částí; v celkovém hodnocení do výše 60%)
 3. Všeobecné znalosti (15%) a aktivity žáka (5%), případné další skutečnosti, které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední škole (vlastní četba, úspěchy v soutěžích, doporučení, a jiné)

Přijati budou uchazeči dle celkového pořadí úspěšnosti, přičemž ve všech sledovaných oblastech musí dosáhnout alespoň 40%, celkový počet % musí však být minimálně 55% (tj 55 bodů).

Při posuzování o přijetí uchazečů - cizích státních příslušníků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje se podle §20 školského zákona - vzdělávání cizinců. V případě žádosti zákonných zástupců se přijímací zkouška z českého jazyka těmto uchazečům promíjí, znalosti jsou ověřeny ústním pohovorem (je ověřována orientace v českém jazyce) a prodlužuje se rovněž doba pro vykonání jednotlivých zkoušek. U těchto uchazečů se do přijímacího řízení zařazuje zkouška ze světového cizího jazyka dle volby (anglický, německý, francouzský). Procentuální posouzení výsledků žáka zůstává stejné, mění se pouze složení testů písemné části.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem. V případě dosažení nižší hranice, nežli je stanoveno pro přijetí ke studiu na gymnázium, bude uchazeč přijat pouze v případě volného místa. Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je možné odvolání v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších zákonů. Informace bude sdělena bezprostředně po ukončení I. kola. Neúspěšní uchazeči z prvního kola se mohou zúčastnit druhého kola, počet volných míst pro přijetí uchazečů z II. kola bude uveřejněn před jeho konáním. Příjímacího řízení se uchazeč smí opakovaně zúčastnit pouze jednou (pokud bude vypsáno II., respektive další kolo)

Bližší informace poskytneme telefonicky na číslech 233541232 nebo 739406147.

Jaké je u nás školné?

 • Školné pro školní rok 2018/2019 činí 36.000 Kč
 • Školné pro školní rok 2019/2020 bude činit 40.000 Kč
 • Hradí se dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i po částech, nemá to vliv na celkovou částku).

Zájemci o studium mohou školu navštívit v rámci dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 739 406 147
+420 - 233 541 232