OSVĚDČENÉ KVALITNÍ GYMNÁZIUM

OSMILETÉ STUDIUM

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 21. ledna 2020 13:00 - 17:00
V úterý 18. února 2020 13:00 - 17:00

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
I. termín:  duben 2020 (termín ještě není zveřejněn)
II. termín: duben 2020 

Úřední hodiny sekretariátu
Pondělí - pátek 8:10 - 16:00

 

Proč studovat na Trojském gymnáziu ?

 • 1
  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům
 • 2
  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
 • 3
  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci cizinci nejsou výjimkou
 • 4
  Podporujeme nadané žáky
 • 5
  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit
 • Máme kvalitní výuku jazyků v malých skupinách
 • Realizujeme jazykovou přípravu v angličtině k mezinárodním zkouškám
 • Máme dlouhodobé zkušenosti s projektovou výukou
 • Standardem jsou dataprojektory a PC ve všech třídách, oblast IT je silně podporovaná, samozřejmostí je WIFI připojení
 • Na škole probíhá jazyková příprava pro žáky - cizince, kteří chtějí studovat na naší škole

Jak se na školu dostanu?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, pak 

NÁSLEDNĚ

 • 1
  VYPLŇTE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU
  Vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu doručte do 1.3.2020 osobně do sekretariátu školy nebo poštou doporučeně.
 • 2
  ZAŠLEME VÁM POZVÁNKU K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
 • 3
  ABSOLVUJETE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Děje se v souladu s platným právním předpisem. Na Trojském gymnáziu to bude dle zadání CERMATu a vlastní částí v podobě písemného testu všeobecných studijních předpokladů.
 • 4
  OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ, ZDALI JSTE BYLI KE STUDIU PŘIJATI
 • 5
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Předpokládá se přijetí
25 žáků do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (primy).
Je možné se ucházet o 
přijetí do dalších - vyšších ročníků studia na základě požadavků, které sdělí ředitel Trojského gymnázia.

 

 • Předepsaný obsah přijímací zkoušky do primy:
  písemná část
 • český jazyk v rozsahu 50-60 minut - zadává CERMAT 
  matematika v rozsahu 50-60 minut - zadává CERMAT
 • zjištění všeobecných znalostí v rozsahu 20 minut (četba, zájmy, základní povědomí o světě kolem nás, rodina, popis dané skutečnosti..) 

Předepsaný obsah zkoušky do vyšších ročníků nižšího stupně (tj. 2., 3. nebo 4. ročníku):

 • písemný test z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština či ruština)
 • ústní pohovor  v rozsahu 15 minut - všeobecný přehled

Podmínka pro přijetí do vyšších ročníků vyššího stupně (tj. 5. - 8. ročníku):

 • žádost od uchazeče stvrzená zákonným zástupcem,
 • ústní pohovor - všeobecné studijní předpoklady

Řádné termíny konání I. kola přijímacího řízení:
I. termín xx. dubna 2020, II. termín xx. dubna 2020

Náhradní termíny: I. termín xx. května 2020, II. termín xx. května 2020

Školní přijímací zkouška se koná ve stejný den jako jednotná zkouška – v čase po jejím ukončení; sdělení o aktivitách žáka (portfolio) předá uchazeč v písemné podobě při podpisu prezenční listiny před vlastní zkouškou.

Bude-li vyhlášeno druhé kolo (v případě nenaplnění stavu žáků po prvním kole), budou zveřejněna kritéria v den vyhlášení. Neúspěšní uchazeči z prvního kola se mohou zúčastnit druhého kola, počet volných míst pro přijetí uchazečů z II. kola bude uveřejněn v zákonné lhůtě před jeho konáním.

Kritéria přijímacího řízení:

Při posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do primy budou hodnoceny:

1.     Výsledky testů z českého jazyka a matematiky – Jednotná zkouška (bodové hodnocení ze dvou částí – sdělí CERMAT; v celkovém hodnocení do výše 60 %).
2.     Prospěch na základní škole – pololetí 5. ročníku (v celkovém hodnocení do výše 20 %)
3.     Školní př. zkouška - písemné projev - všeobecné znalosti (15%) a aktivity žáka (portfolio – 5%), které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední škole (vlastní četba, úspěchy v soutěžích, doporučení, aj.)

Při posuzování o přijetí uchazečů - cizích státních příslušníků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje se podle §20 školského zákona - vzdělávání cizinců. Na základě žádosti zákonných zástupců se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka těmto uchazečům promíjí, znalosti jsou ověřeny vlastním písemným přezkoušením doplněným ústním pohovorem. Podmínkou pro prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka je doložení vysvědčení ze školy mimo území České republiky (po celou předchozí dobu školní docházky). Těmto uchazečům se rovněž prodlužuje doba pro vykonání dalších jednotlivých zkoušek. Procentuální posouzení výsledků žáka zůstává stejné, mění se pouze složení testů písemné části.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem, spodní hranici pro přijetí tvoří 55% z maximálního počtu všech možných bodů, přičemž v českém jazyce a matematice musí být dosaženo alespoň 40% úspěšnosti v každém z testů, tzn. v celkovém hodnocení min. 13,33% za každý test. Výsledky jednotných zkoušek zveřejní CERMAT v neděli 28. dubna, následně do 2 dnů budou sděleny celkové výsledky přijímacího řízení včetně informace o přijetí resp. nepřijetí žáka.

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem TG, jsou:
Doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona).
Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona).
Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Bližší informace poskytneme telefonicky na číslech 233541232 nebo 739406147.

Jaké je u nás školné?

 • Školné pro školní rok 2019/2020 činí 40.000 Kč
 • Hradí se dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i po částech, nemá to vliv na celkovou částku).

Zájemci o studium mohou školu navštívit v rámci dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 739 406 147
+420 - 233 541 232