OSVĚDČENÉ KVALITNÍ GYMNÁZIUM

OSMILETÉ STUDIUM

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 19. ledna 2021 13:00 - 17:00
V úterý 16. února 2021 13:00 - 17:00

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ŘÁDNÝ TERMÍN I.:                5. května 2021 (středa)
ŘÁDNÝ TERMÍN II.:               6. května 2021 (čtvrtek)
NÁHRADNÍ TERMÍNY:          2. června a 3. června 2021
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ:   

Úřední hodiny sekretariátu
Pondělí - pátek 9:00 - 15:00

 

Proč studovat na Trojském gymnáziu ?

 • 1
  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům
 • 2
  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
 • 3
  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci cizinci nejsou výjimkou
 • 4
  Podporujeme nadané žáky
 • 5
  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit
 • Máme kvalitní výuku jazyků v malých skupinách
 • Realizujeme jazykovou přípravu v angličtině k mezinárodním zkouškám
 • Máme dlouhodobé zkušenosti s projektovou výukou
 • Standardem jsou dataprojektory a PC ve všech třídách, oblast IT je silně podporovaná, samozřejmostí je WIFI připojení
 • Na škole probíhá jazyková příprava pro žáky - cizince, kteří chtějí studovat na naší škole

Jak se na školu dostanu?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, pak 

NÁSLEDNĚ

 • 1
  VYPLŇTE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU
  Vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu doručte do 1.3.2020 osobně do sekretariátu školy nebo poštou doporučeně.
 • 2
  ZAŠLEME VÁM POZVÁNKU K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
 • 3
  ABSOLVUJETE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Děje se v souladu s platným právním předpisem. Na Trojském gymnáziu to bude dle zadání CERMATu a vlastní částí v podobě písemného testu všeobecných studijních předpokladů.
 • 4
  OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ, ZDALI JSTE BYLI KE STUDIU PŘIJATI
 • 5
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

KAŽDÝ Z UCHAZEČŮ, KTERÝ SE BUDE ÚČASTNIT PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA NAŠEM GYMNÁZIU, JE POVINEN PROKÁZAT SE NEGATIVNÍM TESTEM PŘED JEJICH KONÁNÍM. 

Při posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do primy osmiletého gymnázia budou hodnoceny:

1.     Výsledky testů z českého jazyka a matematiky – Jednotná zkouška (bodové hodnocení ze dvou částí – sdělí CZVV; v celkovém hodnocení 80 %).

2.     Portfolio žáka (portfolio – v celkovém hodnocení 20 %), které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední škole (obsah portfolia je přiložen).

Při posuzování o přijetí uchazečů - cizích státních příslušníků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje se podle §20 odst. 4 školského zákona - vzdělávání cizinců. Na základě žádosti zákonných zástupců se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka těmto uchazečům promíjí, znalosti českého jazyka jsou ověřeny pohovorem. Podmínkou pro prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka je doložení vysvědčení ze školy mimo území ČR (z předchozích dvou ročníků). Těmto uchazečům se rovněž prodlužuje doba pro vykonání dalších jednotlivých zkoušek. Ve výsledcích se tito uchazeči zařazují na stejné místo jako žáci v redukovaném pořadí – pořadí všech žáků bez výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka (v souladu s ustanovením vyhlášky č.353/2016 Sb. ve znění vyhlášky 244/2018 Sb., §14).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami předloží spolu s přihláškou ke studiu vyjádření školského poradenského zařízení, na základě kterého rozhodne ředitel o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné i školní zkoušky.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem. V jednotné zkoušce - českém jazyce a matematice -musí být dosaženo alespoň 40% úspěšnosti v každém z testů, tzn. v celkovém hodnocení min. 16 bodů za každý test s maximální bodovou hranicí 40. Taktéž portfolio musí být hodnoceno alespoň na 40 % úspěšnosti, což je 8 bodů při maximu 20 bodů. Výsledky jednotných zkoušek zveřejní CZVV nejpozději 29. dubna, následně do 2 dnů budou sděleny celkové výsledky přijímacího řízení včetně informace o přijetí resp. nepřijetí žáka.

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem TG, jsou:

 • Doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona).
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 6 a 7 školského zákona).
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do primy osmiletého Trojského gymnázia (79-41-K/81) je 24.

Přihlášku ke studiu do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno odevzdat do 1. 3. 2021.

Řádné termíny konání I. kola přijímacího řízení:
I. termín 5. května 2021, II. termín 6. května 2021,

Náhradní termíny:
I. termín 2. června 2021, II. termín 3. června 2021

Více infomrací o náhradních termínech přijímacího řízení se dočtete v přiloženém dokumentu MŠMT.

Portfolio
Portfolio je stručná vizitka uchazeče v libovolné formě (prezentace/booklet/leporelo apod.). Elektronická forma není nutná. Portfolio tvoří uchazeči sami.

 • Mělo by obsahovat:
  Motivační dopis v rozsahu 100 – 150 slov zahrnující krátké představení uchazeče včetně jeho zálib, motivace ke studiu na gymnáziu, atp. - hodnotí se celková úprava, jazyková správnost a rozmanitost, obsahová stránka,
 • Seznam přečtené literatury a stručná charakteristika jednoho vybraného díla - hodnotí se počet přečtených knih, literární úroveň a rozmanitost děl, a dále kvalita, jak je charakterizováno vybrané dílo,
 • Dosažené úspěchy, účasti na školních olympiádách, diplomy, certifikáty, sportovní úspěchy - hodnotí se aktivity uchazečů, ale i forma, jak o skutečnosti informují,
 • Emotivní zážitek - hodnotí se úroveň, jak je zážitek prezentován, rozsah není specifikován – měl by odpovídat tomu, o čem uchazeči píší
 • Různé – další informace, které uchazeč považuje za zajímavé nebo důležité - hodnotí se kreativita a originalita

Přijímací řízení do vyššího ročníku
V souladu s ustanovením §63 školského zákona je možné přijetí do vyššího ročníku osmiletého gymnázia. Celková kapacita školy umožňuje přijímání žáků. Po odevzdání přihlášky (bude přijata pouze za předpokladu volných míst v tom kterém ročníku) vykoná ve stanoveném termínu (určí ředitel školy) zkoušky z předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk (dle volby – anglický, německý, španělský, francouzský). Podmínkou pro přijetí je dosažení hranice 44% úspěšnosti v každé ze zkoušek. Dalším předpokladem pro přijetí je prospěch na škole, z níž se uchazeč hlásí – v žádném z vyučovacích předmětů nemůže být hodnocen pouze dostatečně, resp. nedostatečně. V případě více uchazečů o studium ve vyšším ročníku budou přijati ti s nejlepším výsledkem. Po naplnění kapacity jednotlivých ročníků již nelze přijímat přihlášky ke studiu, tuto skutečnost škola předem oznámí každému případnému uchazeči o studium do vyššího ročníku.

Řádný termín konání přijímacího řízení do vyššího ročníku:
10. května 2021

V případě uchazečů s odlišným mateřským jazykem jsou součástí zkoušek: písemný testy z matematiky, z cizího jazyka a všeobecných předpokladů (testy vykonávají uchazeči zpravidla v jazyce, jemuž dobře rozumí – ruský, anglický, německý). Na základě on-line spojení resp. v rámci osobní návštěvy ve škole se ověřuje znalost českého jazyka rozhovorem.

Po vykonání zkoušek rozhodne ředitel o přijetí uchazeče. Při přijímání do vyššího ročníku podle §63 školského zákona se zápisový lístek neuplatňuje.

 

Jaké je u nás školné?

 • Školné pro školní rok 2020/2021 činí 42.000 Kč a zůstane v této výši i pro školní rok 2021/2022
 • Hradí se dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě 

Zájemci o studium mohou školu navštívit v rámci dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po telefonické dohodě (upraveno v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření):

+420 - 739 406 147
+420 - 233 541 232