OSVĚDČENÉ KVALITNÍ GYMNÁZIUM

OSMILETÉ STUDIUM

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 19. ledna 2021 13:00 - 17:00
V úterý 16. února 2021 13:00 - 17:00

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ŘÁDNÝ TERMÍN I.:                14. dubna 2021 (středa)
ŘÁDNÝ TERMÍN II.:               15. dubna 2021 (čtvrtek)
NÁHRADNÍ TERMÍNY:          12. května a 13. května 2021
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ:   

Úřední hodiny sekretariátu
Pondělí - pátek 8:10 - 15:30

 

Proč studovat na Trojském gymnáziu ?

 • 1
  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům
 • 2
  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
 • 3
  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci cizinci nejsou výjimkou
 • 4
  Podporujeme nadané žáky
 • 5
  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit
 • Máme kvalitní výuku jazyků v malých skupinách
 • Realizujeme jazykovou přípravu v angličtině k mezinárodním zkouškám
 • Máme dlouhodobé zkušenosti s projektovou výukou
 • Standardem jsou dataprojektory a PC ve všech třídách, oblast IT je silně podporovaná, samozřejmostí je WIFI připojení
 • Na škole probíhá jazyková příprava pro žáky - cizince, kteří chtějí studovat na naší škole

Jak se na školu dostanu?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, pak 

NÁSLEDNĚ

 • 1
  VYPLŇTE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU
  Vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu doručte do 1.3.2020 osobně do sekretariátu školy nebo poštou doporučeně.
 • 2
  ZAŠLEME VÁM POZVÁNKU K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
 • 3
  ABSOLVUJETE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Děje se v souladu s platným právním předpisem. Na Trojském gymnáziu to bude dle zadání CERMATu a vlastní částí v podobě písemného testu všeobecných studijních předpokladů.
 • 4
  OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ, ZDALI JSTE BYLI KE STUDIU PŘIJATI
 • 5
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Předpokládá se přijetí 25 žáků do 1. ročníku osmiletého gymnázia (primy).
Přihlášku ke studiu do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno odevzdat do 1. 3. 2020.

Předepsaný obsah přijímací zkoušky do primy:
písemná část

 • český jazyk v rozsahu 50-60 minut - zadává CERMAT 
  matematika v rozsahu 50-60 minut - zadává CERMAT
 • test všeobecných znalostí v rozsahu 20 minut (četba, zájmy, základní povědomí o světě kolem nás, rodina, popis dané skutečnosti..)
 • Aktivity žáka (portfolio), které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední škole (vlastní četba, úspěchy v soutěžích, doporučení, aj.)

Řádné termíny konání I. kola přijímacího řízení:
I. termín 16. dubna 2020, II. termín 17. dubna 2020

Náhradní termíny: I. termín 13. května 2020, II. termín 14. května 2020

Školní přijímací zkouška se koná ve stejný den jako jednotná zkouška – v čase po jejím ukončení; sdělení o aktivitách žáka (portfolio) předá uchazeč v písemné podobě při podpisu prezenční listiny před vlastní zkouškou.

Bude-li vyhlášeno druhé kolo (v případě nenaplnění stavu žáků po prvním kole), budou zveřejněna kritéria v den vyhlášení. Neúspěšní uchazeči z prvního kola se mohou zúčastnit druhého kola, počet volných míst pro přijetí uchazečů z II. kola bude uveřejněn v zákonné lhůtě před jeho konáním.

Kritéria přijímacího řízení:

Při posuzování o přijetí uchazeče ke studiu do primy budou hodnoceny:
1.     Výsledky testů z českého jazyka a matematiky – Jednotná zkouška (bodové hodnocení ze dvou částí – sdělí CERMAT; v celkovém hodnocení do výše 60 %).
2.     Prospěch na základní škole – pololetí 5. ročníku (v celkovém hodnocení do výše 20 %)
3.     Školní př. zkouška - test všeobecných znalostí (15%)
4.     Aktivity žáka (portfolio – 5%), které potvrzují vhodnost studia uchazeče na střední škole (vlastní četba, úspěchy v soutěžích, doporučení, aj.)

Při posuzování o přijetí uchazečů - cizích státních příslušníků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje se podle §20 odst. 4 školského zákona - vzdělávání cizinců. Na základě žádosti zákonných zástupců se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka těmto uchazečům promíjí, znalosti českého jazyka jsou ověřeny rozhovorem. Podmínkou pro prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka je doložení vysvědčení ze školy mimo území ČR (z předchozích dvou ročníků). Těmto uchazečům se rovněž prodlužuje doba pro vykonání dalších jednotlivých zkoušek. Ve výsledcích se tito uchazeči zařazují na stejné místo jako žáci v redukovaném pořadí – pořadí všech žáků bez výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka (v souladu s ustanovením vyhlášky č.353/2016 Sb. ve znění vyhlášky 244/2018 Sb., §14).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami předloží spolu s přihláškou ke studiu vyjádření školského poradenského zařízení, na základě kterého rozhodne ředitel o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné i školní zkoušky.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem. V jednotné zkoušce - českém jazyce a matematice -musí být dosaženo alespoň 40% úspěšnosti v každém z testů, tzn. v celkovém hodnocení min. 12 bodů za každý test s maximální bodovou hranicí 30. Taktéž ve školní zkoušce je nezbytné dosažení 40% úspěšnosti, což představuje 6 bodů. Výsledky jednotných zkoušek zveřejní CERMAT nejpozději 28. dubna, následně do 2 dnů budou sděleny celkové výsledky přijímacího řízení včetně informace o přijetí resp. nepřijetí žáka. 

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem TG, jsou:
Doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona).
Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona).
Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Plné znění kritérií přijímacího řízení pro šk.rok 2020/2021 včetně podmínek přijímacího řízení do vyšších ročníků naleznete zde: 

Jaké je u nás školné?

 • Školné pro školní rok 2020/2021 činí 42.000 Kč
 • Hradí se dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě 

Zájemci o studium mohou školu navštívit v rámci dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 739 406 147
+420 - 233 541 232