SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ

studenti TG v aule, komunikace, zábava

SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ
CHCI-LI VĚDĚT VÍCE ANEBO JSEM LÁTKU NEPOCHOPIL...

V rámci poskytovaného nadstandardu je žákům nabízena v rámci konzultačních hodin, případně po dohodě s vyučujícím, možnost prohloubení svých znalostí. Děje se tak většinou při přípravě na soutěže a olympiády. Nezřídka využívají tzv. doplňkové hodiny žáci, kteří zaznamenali vyšší absenci při výuce, případně když učivo hned napoprvé nepochopili. Učitelé jim vychází vstříc před zahájením nebo po ukončení výuky. Obdobně je věnována pozornost žákům - cizincům a žákům se speciálními potřebami pro vzdělávání. Na výsledcích studia se účast na doplňkových hodinách a konzultacích pozitivně projevuje, což svědčí o dobrém postupu ze strany gymnázia.

JINÉ NÁRODNOSTI

Škola je otevřená i studentům z jiných zemí - evropských, asijských a afrických. Těmto žákům škola zajišťuje v případě potřeby individuální intenzivní výuku češtiny. Jsou hodnoceni podle pokynů MŠMT v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.

studenti TG v aule, komunikace, zábava
studenti Trojského gymnázia při hodin IVT, počítačová učebna, vybavení školy

BEZBARIÉROVOST

Studenti s dlouhodobými zdravotními obtížemi mohou díky specifické úpravě zvládnout studium na našem gymnáziu. V minulosti na škole úspěšně studovali žáci s II. stupněm zdravotního postižení. Mohou zde studovat i tělesně postižení s poruchou hybnosti, čehož v současné době využívá jeden žák. Veškeré prostory školy jsou pro něho přístupné, majitel budovy - MČ Troja - nechal vystavět plošiny do vyšších pater budovy. V přízemí se nachází 4 kmenové učebny, jazyková učebna, univerzální laboratoř pro přírodní vědy, kancelář zástupce ředitelky, šatny, sociální zařízení a školní jídelna. Trojské gymnázium využívá dále I. patro, zde jsou zbývající 4 kmenové učebny, učebna informační a výpočetní techniky, aula, kancelář vedení školy, školní knihovna a sociální zařízení. Sportovní hala má dva vstupy, spojovací chodbou na přízemí se tělesně postižené osoby dostanou k dalšímu bezbariérovému schodišti a následně do velké tělocvičny.

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Gymnázium se dlouhodobě snaží vyjít vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou díky své inteligenci schopni zvládnout gymnaziální vzdělávání, ale jejich porucha jim studium komplikuje. V každém ročníku jsou integrováni 2 - 3 žáci s dyslexií, dysgrafií či dysortografií, případně syndromem ADHD a jejich handicap se vyučující snaží zmírnit individuálním přístupem a úzkou spoluprací s rodiči těchto žáků, výchovnou poradkyní a třídními učiteli. Také žáci s dlouhodobými zdravotními obtížemi mohou díky specifické úpravě učebního plánu zvládnout studium na gymnáziu. O této problematice se zmiňujeme v kapitole Bezbariérovost.

studenti Trojského gymnázia ve třídě, vyučovací hodina, studenti píšící si poznámky
studenti Trojského gymnázia, skupinové foto před školou, škola hrou

NADSTANDARD PRO CIZÍ JAZYKY

Kromě standardní průběžné přípravy na maturitní zkoušky (žáci gymnázia volí nejčastěji anglický nebo německý jazyk, z 80 % jeho vyšší úroveň) připravují učitelé v rámci nepovinného předmětu své svěřence na zkoušky s dosažením mezinárodních certifikátů. V anglickém jazyce to jsou certifikáty CEFLA a TEFL, v německém jazyce je to zkouška ZDF.