Trojskok

= závěrečná zkouška v kvartě

Co je to Trojskok?

 • závěrečná zkouška v kvartě,
 • jakási „malá maturita“,
 • úspěšné složení zkoušky znamená získání certifikátu pro další studium na TG a hodnotné studijní pomůcky (netbook) - certifikát bude žákům předán slavnostně na Trojském zámku.

Trojskok se skládá z části písemné, ústní a obhajoby práce.

 1. Písemná část představuje státní testy z Ma, Čjl a Aj.
 2. Ústní část se skládá ze 3 zkoušek:
  • společenskovědní základ (Dě + Ov),
  • zvolený cizí jazyk (konverzace),
  • zvolený 1 předmět (Bi, Che, Fy nebo Geo).
 3. Obhajoba ročníkové práce na zvolené téma:
  • termín odevzdání: 4. 5.  do 16.00 do sekretariátu školy,
  • obhajoba žákovských prací je veřejná, proběhne před komisí, vybrané práce budou prezentovány za přítomnosti rodičů a spolužáků.

Před ústní částí zkoušky mají žáci studijní volno. Dílčí známky se započítávají do klasifikace z jednotlivých předmětů. V případě klasifikace nedostatečnou známkou má žák možnost opravy. Příprava na Trojskok z matematiky a češtiny, včetně přípravy na ročníkovou práci je realizována v předmětu Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky.

Důležité termíny

31. 1. 2019                   
Přihláška k Trojskoku

3. 5. 2019 do 16.00  
Odevzdání ročníkové práce v sekretariátu školy

16. 5. a 17. 5. 2019            
Písemné testy (Cj, Ma, Aj)

24. 5. 2019                  
Studijní volno

27. 5. - 28. 5. 2019   
Ústní část a obhajoby ročníkových prací

3. 6. 2019                  
Slavnostní předání certifikátu na Trojském zámku