OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a stále platným zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají výše zmíněné školy osobní údaje uchazečů o studium, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců. Většina údajů je zpracovávána na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. Dochází také ke zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu,
ten je dle ustanovení GDPR kdykoliv odvolatelný. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami:

 • zákonnost: zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (například § 28 zák. 561/2004),
 • korektnost: správné použití, přesné, společensky bezvadné,
 • transparentnost: všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (žák, zákonný zástupce, zaměstnanec) byly stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků,
 • účelové omezení: shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem,
 • minimalizace údajů: nezpracovávat více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné,
 • přesnost: zpracovávané osobní údaje musí být přesné,
 • omezené uložení: osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou,
 • odpovědnost: škola zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

SUBJEKT:

Subjektem je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem jsou zaměstnanci, uchazeči o studium a žáci, zákonní zástupci uchazečů o studium a žáků.

PROVOZOVATEL ČI SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Trojské gymnázium s. r. o.,
IČ: 25142101,
sídlo: Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 – Troja,
spisová značka: C 53142 vedená u Městského soudu v Praze

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou:

https://www.euroskola.cz
https://gymnazium.euroskola.cz
https://ru.euroskola.cz

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ:

Jméno: Igor Michajlov
Telefon: +420 737 057 690
Email: michajlov@tg365.cz
(dále jen „Pověřenec“)

 • Pověřence školy přiřadil zřizovatel ESO Euroškola s. r. o. na základě výnosu o přiřazení ze dne 1. 10. 2018, tento výnos navazuje na předchozí jmenování Pověřence v jednotlivých školách ze dne 24. 5. 2018,
 • Pověřenec je nápomocnou osobou škole při práci s osobními údaji,
 • Pověřenec má přístup ke všem dokumentům a informacím, které jsou nezbytné pro plnění úkolů,
 • Pověřenec spolupracuje s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů) a je kontaktní osobou pro tento dozorový úřad a subjekty údajů, kteří se na něho mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv a povinností,
 • Pověřenec plní své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem, není v konfliktu zájmů.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCŮ:

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),

 • datum narození a rodné číslo,

 • místo narození a stát,

 • státní příslušnost,

 • telefonické a e-mailové spojení na zaměstnance,

 • číslo účtu pro zasílání mzdy,

 • informace o pobíraném důchodu a další informace pro udělování dávek,

 • informace o stavu a dětech za účelem zpracování odečitatelných položek při tvorbě mzdy,

 • jiné rozhodné informace pro tvorbu mzdy.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),
 • datum narození a rodné číslo,
 • místo narození a stát,
 • státní příslušnost,
 • zdravotní stav,
 • informace z poradenského zařízení a jiné informace pro naplnění §16 zák. 561/2004 Sb.,
 • prospěch a chování žáka - na vysvědčení,
 • telefonické a e-mailové spojení na žáka,
 • jména a příjmení zákonných zástupců žáka.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ:

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),

 • telefonické a e-mailové spojení na zákonného zástupce.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE SUBJEKTŮ JSOU POUŽÍVANÉ K PLNĚNÍ:

 • právní povinnosti uložené škole zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
 • úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • účelu pro zkvalitnění naších služeb a obsahu webu, obchodní činnost a remarketing (zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu).

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky

SYSTÉM PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Škola:

 • ukládá dokumenty podle spisového a skartačního řádu,
 • shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje,
 • skartuje již nepotřebné údaje,

 • zachovává mlčenlivost o údajích,

 • neposkytuje údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

dále

 • je vytvořena funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • existuje osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů ve škole,
 • je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,

 • je zajištěna ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Mezi osobní údaje patří i fotografické záznamy a videozáznamy (dále jen „fotografie“). Činnost škol je neodmyslitelně spojena s pořizováním fotografií uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců školy, popřípadě dalších osob (zákonní zástupci žáků, účastníci kurzů apod.). Právním základem je souhlas se zpracováním osobních údajů, který lze kdykoliv odvolat.

ŘEDITELÉ ZODPOVÍDAJÍ ZA:

 • seznámení uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců s ustanovením občanského zákoníku (Podoba a soukr. - § 84 až § 90),
 • vyžádání informovaného souhlasu žáků a jejich zákonných zástupců za účelem pořizování fotografií pro propagaci a informování o činnosti školy,
 • obsah školního řádu v souvislosti s pořizováním fotografií z mobilních telefonů žáků,
 • povědomí zaměstnanců školy o oprávněném zpracování osobních údajů – fotografií,
  vhodnost zveřejňovaných fotografií.

 

studenti Trojského gymnázia při hodin IVT, počítačová učebna, vybavení školy, instagram Trojského gymnázia

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

MŮŽE DOJÍT K PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚMTO PŘÍJEMCŮM:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů zejména v oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat anebo vedení účetnictví,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),

 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti,

 • dále využíváme služby Google Analytics, Google AdWords, Sklik a  Facebook pixel k cílení reklamy.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používáme soubory Cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „Cookie“.

Cookies využíváme ke zlepšení kvality našich služeb a fungování webových stránek, k měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, dále pak k cílení reklamy, abychom vás neobtěžovali příspěvky, které vás nezajímají.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu školy námitku dle odpovídajícího článku Nařízení, zasláním na kontaktní adresu Pověřence. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických Cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete na svém počítači zakázat.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYJADŘUJÍ SUBJEKTY TĚMITO ZPŮSOBY:

 • Souhlas se vyjadřuje samotným zadáním osobních údajů a jejich odesláním (tj. kliknutím na příslušné tlačítko). Na stránce je informace o zpracování osobních údajů. Souhlas vyplývá z kontextu a procesu. Subjekt bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů školou.
 • Subjekt určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat Cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tedy nástrojem zprostředkování souhlasu.

Použití Cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

INFORMACE O NASTAVENÍ KONKRÉTNÍHO PROHLÍŽEČE NALEZNETE NA ODPOVÍDAJÍCÍCH ADRESÁCH:

COOKIES JSOU DÁLE ZPRACOVÁVÁNY PODLE ÚČELU NÁSLEDUJÍCÍCÍMI ZPRACOVATELI:

 • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané Cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
 • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané Cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 • Služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem: Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika. Sesbírané Cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Smluvními podmínkami.

PRÁVA A POVINNOSTI

Škola vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. Subjekt je povinen škole poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na emailové adrese Pověřence. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti školou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které škola zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

SUBJEKT MÁ DÁLE PRÁVO:

 • na přístup k Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by se Subjekt domníval, že škola provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat školu o vysvětlení, a to e-mailem na emailovou adresu Pověřence.
 • Vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Pověřence, aby škola zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Škola o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li škola námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu škola povinna tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti školou na adrese Pověřence.
 • Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, škola mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 • Škola je oprávněna v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat poplatek ve výši 500 Kč za administrativní náklady s tím spojené.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2022. Předchozí verzi Zásad ochrany osobních údajů najdete zde.