V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General data Protection Regulation – GDPR) a stále platným zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají výše zmíněné školy osobní údaje uchazečů o studium, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců. Většina údajů je zpracovávána na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. Dochází také ke zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, ten je dle ustanovení GDPR kdykoliv odvolatelný. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami:

 • zákonnost - zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (například § 28 zák. 561/2004),
 • zpracování osobních údajů na základě souhlasu, ten musí být informovaný, konkrétní a písemný,
 • korektnost - správné použití, přesné, společensky bezvadné,
 • transparentnost - všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (žák, zákonný zástupce, zaměstnanec) byly stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků,
 • účelové omezení - shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem,
 • minimalizace údajů - nezpracovávat více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné,
 • přesnost - zpracovávané osobní údaje musí být přesné,
 • omezené uložení - osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou,
 • odpovědnost správce (školy) - škola zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCŮ:

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),

 • datum narození a rodné číslo,

 • místo narození a stát,

 • státní příslušnost,

 • telefonické a e-mailové spojení na zaměstnance,

 • číslo účtu pro zasílání mzdy,

 • informace o pobíraném důchodu a další informace pro udělování dávek,

 • informace o stavu a dětech za účelem zpracování odečitatelných položek při tvorbě mzdy,

 • jiné rozhodné informace pro tvorbu mzdy.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),
 • datum narození a rodné číslo,
 • místo narození a stát,
 • státní příslušnost,
 • zdravotní stav,
 • informace z poradenského zařízení a jiné informace pro naplnění §16 zák. 561/2004 Sb.,
 • prospěch a chování žáka - na vysvědčení,
 • telefonické a e-mailové spojení na žáka,
 • jména a příjmení zákonných zástupců žáka.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UCHAZEČŮ O STUDIUM A ŽÁKŮ:

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště trvalého i přechodného (tzv. doručovací adresa),

 • telefonické a e-mailové spojení na zákonného zástupce.

logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Školy mají vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • ukládají dokumenty podle spisového a skartačního řádu,
 • je vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • existuje osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďují pouze nezbytné osobní údaje,
 • skartují již nepotřebné údaje,
 • zachovávají mlčenlivost o údajích,
 • neposkytují údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů ve škole,
 • je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • je zajištěna ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mezi osobní údaje patří i fotografické záznamy a videozáznamy (dále jen fotografie). Činnost škol je neodmyslitelně spojena s pořizováním fotografií uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců školy, popřípadě dalších osob (zákonní zástupci žáků, účastníci kurzů apod.).

Ředitelé škol zodpovídají za:

 • seznámení uchazečů o studium, žáků i zaměstnanců s ustanovením občanského zákoníku (Podoba a soukr. - § 84 až § 90),
 • vyžádání informovaného souhlasu žáků a jejich zákonných zástupců za účelem pořizování fotografií pro propagaci a informování o činnosti školy,
 • obsah školního řádu v souvislosti s pořizováním fotografií z mobilních telefonů žáků,
 • povědomí zaměstnanců školy o oprávněném zpracování osobních údajů – fotografií,
  vhodnost zveřejňovaných fotografií.

 

studenti Trojského gymnázia při hodin IVT, počítačová učebna, vybavení školy, instagram Trojského gymnázia

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Pověřence Euroškol a Trojského gymnázia přiřadil zřizovatel ESO Euroškola s. r. o. na základě výnosu o přiřazení ze dne 1. 10. 2018, tento výnos navazuje na předchozí jmenování pověřence v jednotlivých školách ze dne 24. 5. 2018,
 • pověřenec je nápomocnou osobou škole při práci s osobními údaji,
 • pověřenec má přístup ke všem dokumentům a informacím, které jsou nezbytné pro plnění úkolů,
 • pověřenec spolupracuje s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů) a je kontaktní
  osobou pro tento dozorový úřad a subjekty údajů, kteří se na něho mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv a povinností,
 • pověřenec plní své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem, není v konfliktu zájmů.

Funkci pověřence plní ve výše uvedených školách:

Ing. Igor Michajlov
michajlov@tg365.cz
tel. 737057690

Školy nezpracovávají citlivé údaje v rámci náboženského nebo filozofického přesvědčení, biometrické údaje, členství v organizacích, národnostní, rasový nebo etnický původ, politické postoje a podobné.

Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7
logo-instagram-web
logo-FB-web